De algemene verkoopsvoorwaarden


De privacy policy


De algemene verkoopsvoorwaarden


 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Leveringstermijn
  De leveringstermijn is afhankelijk van de stock. Het kan variëren van een paar dagen tot 4 weken.
 3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 15 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totale factuurbedrag.
 8. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van €50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëidingd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.
 13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

 16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 17. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.


De privacy policyDoel van de verwerking van de persoonsgegevens


Bij de registratie op deze website en/ofplaatsing van een bestelling, zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de online winkel. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens.


De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van AD Beelden. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met AD Beelden heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. AD Beeldenbehoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de web site te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens


U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.Contactgegevens AD Beelden


Contactpersoon : Annick Colaert
Roeselarestraat 17A
8610 Zarren
Tel. 051/57.17.18
Fax. 051/57.15.12


Cookies


Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor "geen cookies accepteren". U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.Links naar andere websites


Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhouden van externe links. Bij het betreden van deze links leest u best het privacybeleid van de betrokken web site door.